โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเวธัส เกษสุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวทาริกา เมินดี
ครู คศ.1

นางสาวรสรินทร์ คำสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นายสุทัศน์ บุญพรม
พนักงานราชการ