โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ อภัยภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนริสลา ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิจิตรา หมอกมืด
พนักงานราชการ

นายสติ เพียรทำ
ครูชำนาญการ

นายโกสินทร์ ปัณราช
ครู คศ.1

นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์
พนักงานราชการ

นายปวงเทพ สุขสมบูรณ์วงศ์
ครู คศ.1

นายธานี คงตาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิสากร ใจเผื่อ
ครูผู้ช่วย