โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราพรรณ วันทัศน์
ครู คศ.1

นายนิติกร อ้นนาค
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย