โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)

            โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ให้ความสําคัญกับการบริหารงาน ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส ตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบาย ของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล และการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ” กําหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม จิตใต้ สํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ การบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และตอบสนอง ความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในระบบราชการ
            ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ขอประกาศเจตจํานงสุจริต ในการบริหารงานตามนโยบาย คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สําหรับข้าราชการ และบุคลากรองค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดย มุ่งเน้นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี คุณธรรม ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุ เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกําหนด แนวทางให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมถือปฏิบัติ และ ดําเนินการ ดังนี้       
           ๑. บริหารและข้าราชการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ ของ ประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
           ๒. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนด
           ๓. ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต
           ๔. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ปลูกจิตสํานึกในด้านคุณธรรม และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันใน หน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตคอรร์รัปชัน
           ๕. ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
           ๖. ด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการดําเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในการ ดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
           ๗. ไม่ยอมให้มีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น และไม่ให้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ และจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
           ๘. ประสานงาน และให้ความร่วมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
          ๙. ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
          ๑๐. ร่วมดําเนินการอื่นในการในป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ
          ๑๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม