โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 277.47 KB 0
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภาค JPEG Image ขนาดไฟล์ 281.26 KB 0
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต JPEG Image ขนาดไฟล์ 236.57 KB 0
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดกิจกรรมชุมชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ฯ JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.37 KB 0
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ JPEG Image ขนาดไฟล์ 247.35 KB 0
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความปลอดภัยส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.51 KB 0
การคัดเลือกผู้มีผลงานด้เด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 297.81 KB 0
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือค JPEG Image ขนาดไฟล์ 264.85 KB 0
ขอใช้ภาพถ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 260.7 KB 0
เชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mohidon Science JPEG Image ขนาดไฟล์ 275.95 KB 0
ประชาสัมพันธ์โครงการอัจริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 1
แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 0
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 0
ทุน (FLTA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ค่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.58 KB 1
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาพื้นที่จังหวัดพิจิตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 0
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ค่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 0
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) เรื่องการดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 0
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.58 KB 0
มอบเกียรติบัตรการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.66 KB 0
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ค่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 0
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในหัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 0
ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วมงาน การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 0
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการSEED Digital Alert-SQUIZGame Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 0
การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.14 KB 0
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565ค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 0
ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 0
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 0
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 0
แนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร JPEG Image ขนาดไฟล์ 223.32 KB 0
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๔-๒๕๖๕ค่ะ JPEG Image ขนาดไฟล์ 232.04 KB 0
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ ๓-๒๕๖๕ JPEG Image ขนาดไฟล์ 271.04 KB 1
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Digital Leader Camp รุ่นที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 0
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 0
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการยุทศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.12 KB 0
ขอความร่วมมือกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา กรณี การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.23 KB 0
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ ๑๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 0
ส่งผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและข้อเสนอแนะ เรื่อง พฤติกรรมการล้อมวงรับประทานอาหาร ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 0
การอ้างชื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลอกลวงทำบุญกับวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.43 KB 0
โครงการทุนการศึกษา ฯ ASEAN China young Leaders Scholarship Programe2022 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 0
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.49 KB 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยโปรแกรม EOL System Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 0
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผลงาน"พาน้องกลับมาเรียน เปลี่ยนชีวิต เด็กพิจิตรสู่โอกาศ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.9 KB 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ POSN Science Camp2022 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนด้วยหลักสูตร SET E-Leanrring ด้านการวางแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 10
ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้กับประชาชน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 10
การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 11
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.27 KB 9
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 11
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 12