โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

  1. ครูสุดารัตน์   จันทร์ศรี     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ     << หัวหน้ากลุ่มสาระฯ >>

  2. ครูวนาลี  เอื้องมณี           ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  3. ครูมนัสนันท์   ภู่หนู          ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  4. ครูศุภัรัตติยา  ขวัญแสน   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -