โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย