โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกถ่ายเอกสาร
โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
ปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม
ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง