โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
019 แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2566


2. แผนการจัดหาพัสดุโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ประจําปีงบประมาณ 2566