โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ผู้บริหารสถานศึกษา

          

        1. นางนพคุณ    ครุฑหลวง           ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

        2. นางจันทิรา    วงศ์วินิจศร           ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ