โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        

           1. ครูอิสริยะ      สติใหม่                   วิชา
                        เรื่อง


           2. ครูปรีชา       ดามาพงษ์               วิชา  เชื่อมอาร์คด้วยลวดหุ้มฟรักซ์2
                        เรื่อง  การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น


           3. ครูอานันทิราช       ลี้สกุล             วิชา  สุขศึกษา 6
                        เรื่อง ระบบร่างกายของเรา           4. ครูอริยมาศ       อรุณศรี              วิชา
                        เรื่อง           5. ครูนิสากร         ใจเผือ                  วิชา ฟิสกส์ 5
                        เรื่อง ตะลุยโจทย์เข้ามหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้าสถิต


           6. ครูสุดารัตน์     จันทร์ศรี                   วิชา   ภาษาไทย
                        เรื่อง  เทคนิควิเคราะห์ข้อสอบการอ่าน