โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        

           1. ครูสติ   เพียรทำ                              วิชา คอมพิวเตอร์
                        เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย           2. ครูสุดารัตน์     จันทร์ศรี                   วิชา   ภาษาไทย
                        เรื่อง  สารโน้มน้าวใจ


           3. ครูปวงเทพ     สุขสมบูรณ์วงศ์         วิชา เคมี
                         เรื่อง ความเข็มข้นของสารละลาย


           4. ครูนิติกร   อ้นนาค                            วิชา
                         เรื่อง


           5. ครูพิจิตรา   หมอกมืด                        วิชา คอมพิวเตอร์
                         เรื่อง คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ