โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        

          1. ครูนริสลา    ทองคำ             วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

                       เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


          2. ครูณัฐธิดา    คงมี        วิชา ภาษาอังกฤษ
                       เรื่อง Passive voice


          3. ครูเหมือนฝัน    บุรกิจภาชัย         วิชา คณิตศาสตร์
                       เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์



           4. ครูพรหทัย     ฟักตั๋ว            วิชา
                        เรื่อง



            5. ครูสุทัศน์     บุญพรม          วิชา ศิลปะ
                         เรื่อง หลักการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์