โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        

      1. ครูปัญญา    ปานลักษณ์                วิชา

                เรื่อง

     
      2. ครูศุภรัตติยา     ขวัญแสน             วิชา ภาษาไทย
                เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

       
      3. ครูศิริพร    สกุลไทย                     วิชา สังคมศึกษา
                เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธเรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

       
      4. ครูวุฒิกร    พันธุ์หวยพงศ์             วิชา วิทยาศาสตร์ 3
                เรื่อง การแยกสารผสม

       
       5. ครูศิริพร    เพชรพิจิตร            วิชา ภาษาอังกฤษ
                เรื่อง ศัพท์ส่วนต่างๆ บนเสื้อผ้า