โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                       

      1. ครูวนาลี   เอื้องมณี                 วิชา ภาษาไทย   
                เรื่อง สำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพย
                       

     
      2. ครูวราพรรณ   วันทัศน์            วิชา                   
                 เรื่อง

     

      3. ครูรัตนา    นาต๊ะ                      วิชา                   
                 เรื่อง

     

      4. ครูโกสินทร์     ปัณราช             วิชา                     
                 เรื่อง

     

       5. ครูสุภารัตน์    นำฟู                    วิชา ภาษาอังกฤษ                 
                 เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนชั้นม.1


     
       6. ครูปาริชาต  อัตรังสรรค์             วิชา สังคมศึกษา
                เรื่อง Economics เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

     

       7. ครูรสรินทร์    คำสิงห์                วิชา นาฏศิลป์
                 เรื่อง นาฏยศัพท์พื้นฐาน       8. ครูศิรชัช    พาศรี              วิชา ประวัติศาสตร์
                 เรื่อง กำเนิดกรุงสุโขทัย